България

  

НКБТХ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт"

PlovdivWeek на 20/01/2017, 16:41

Източник: www.standartnews.com
На основание чл. 10 а, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл.14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед ЗА-5/19.01.2017 г., Националната комисия за борба с трафика на хора, гр. София, бул. «Г. М. Димитров» 52 А, тел. 02/8078050, ОБЯВЯВА КОНКУРС:За заемане на длъжността "главен експерт" в администрацията на "Национална комисия за борба с трафика на хора" 1. Кратко описание на длъжността: Реализация, координация и управление на дейности по Националната програма за борба с трафика на хора, методическо ръководство на Местните комисии за борба с трафика на хора във връзка с управление на бюджетите, организиране и провеждане на квалификационни семинари.1.1. Размер на основната заплата за длъжността:- от 900 до 1350 лв., експертно ниво 32. Минимални изисквания за заемане на длъжността:2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – «бакалавър»;2.2. Област на висше образование – социални, хуманитарни, стопански и правни науки;2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 години;2.4. Минимален ранг IV младши.3. Допълнителни изисквания:3.1. Отлични компютърни умения;3.2. Добро владеене на английски език3.3.Отлично владеене на английски, немски, френски език ще се счита за предимство;4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.5. Необходими документи за участие в конкурса:5.1. Заявление по образец;5.2. Подробна Автобиография, тип CV, на български език;5.3. Копия от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност;5.4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. Професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж; извършване на дейност в чужбина/,копие от трудова книжка, служебна книжка, военна книжка, обр.УП-3 и др.;5.5. Копия от документи, удостоверяващи владеене на чужди езици и компютърни умения;5.6. Декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност; 6. Място и срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок до 30 януари 2017 г. вкл., всеки работен ден от 09.00 до 17.00ч. на адрес: Национална комисия за борба с трафика на хора, гр. София, бул. "Г.М. Димитров" 52А, стая 107.При подаване на документите, на кандидатите да се представи копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.7. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Националната комисия за борба с трафика на хора, гр. София, бул. "Г.М.Димитров" 52 А и на Интернет страницата на Комисията.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...